محکوم

حکایت کهنه ی اجبار و اختیار است

گویی که اختیاری درکار نباشد

ولی این بار 

زندگی محکوم است

به آوازهایی که نخوانده ای

خشم هایی که کشته ای

بغض هایی که هر روز ده هزار مایل در سفرند

و لذت ِ امیدهایی که نداشته ای

/ 2 نظر / 33 بازدید
el

ولی این بار زندگی محکوم است به آوازهایی که نخوانده ای ..واقعا: